Loading…
KS

Kishor Simkhada

Idaho State University
Student
Wednesday, October 17
 

10:30am MDT

12:45pm MDT

1:45pm MDT

4:15pm MDT

4:30pm MDT

5:30pm MDT

6:00pm MDT

 
Thursday, October 18
 

10:20am MDT

12:00pm MDT

12:10pm MDT

2:15pm MDT

3:30pm MDT

4:00pm MDT

5:45pm MDT

 
Friday, October 19
 

12:40pm MDT

1:30pm MDT

2:20pm MDT

3:10pm MDT

4:00pm MDT